KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Državni zbor Republike Slovenije je februarja 2004 sprejel Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB2) in s tem zakonsko uredil ustavno pravico vsakogar do informacij javnega značaja. Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidenca ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb.

Vlada Republike Slovenije je 31. 3. 2016 na 82. redni seji prvič sprejela novo UREDBO O POSREDOVANJU IN PONOVNI UPORABI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA. Uredba je stopila v veljavo 2. aprila 2016, uporabljati pa se je pričela 8. maja 2016, in sicer z dnem, ko se prične uporabljati tudi novela Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), sprejeta na 14. redni seji Državnega zbora, 15. decembra 2015 in je začela veljati 8. januarja 2016 (kar je petnajsti dan po objavi v Uradnem listu št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015), medtem ko se je začela uporabljati štiri mesece po uveljavitvi (maj 2016). Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja je bila objavljena v Ur.l. 146/2022, dne 25. 11. 2022.


1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Javni zavod KNJIŽNICA GORNJA RADGONA
Odgovorna uradna oseba za katalog: Andreja Vučak Hribar
Datum prve objave kataloga: 14.09.2013
Datum zadnje spremembe:  3. 1. 2024

Katalog je dostopen na:

  • svetovnem spletu: http://www.lu-gradgona.si
  • fizično: v prostorih Javnega zavoda knjižnica Gornja Radgona, Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona, pri uradni osebi za dostop do informacij javnega značaja oziroma njenem namestniku.

Naslov: Trg svobode 4
Pošta: 9250 Gornja Radgona
Telefon: (02) 564 87 11
Telefaks: (02) 564 87 16
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Direktorica: Andreja Vučak Hribar

Matična številka: 5052483
Davčna številka: 25411306

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

Delavska univerza Gornja Radgona je bila ustanovljena 04.10.1960 z odločbo OLO Gornja Radgona, a je njeno delovanje dokumentirano (časopis Večer ) že z letom 1945, ko je izvajala razna predavanja in tečaje, predvsem na podeželju (takratne občine). Po Odloku o ustanovitvi je Ljudska univerza javni zavod, njegove ustanoviteljice so: občine Apače, G. Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici v določenih deležih oz. odstotkih. V letu 2014 je bil sprejet Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda.

Javni zavod ne zaposluje več kot 12 delavcev, zato ni mogoča podrobnejša sistemizacija delovnih mest v okviru oddelkov oziroma služb, kot je to pri večjih knjižnicah. V knjižnici torej ni posebej opredeljena služba za informacijsko in informatizacijsko dejavnostjo, služba za organizacijo bibliopedagoškega dela in prireditev in razstav za mladino, otroke in odrasle, ločena služna za nakup, obdelavo in izločanje knjižnega gradiva, serijskih publikacij, neknjižnega gradiva in e-virov, služba za razvoj in odnose z javnostmi ali služba za uporabnike s posebnimi potrebami. Dejavnosti, naštete v okviru teh služb, v knjižnici opravljajo posamezni strokovni delavci oziroma večkrat celotna ekipa njih. Od maja 2014 deluje v okviru JZ Knjižnica Gornja Radgona nova enota Krajevna knjižnica Apače, od julija 2019 pa enota Krajevna knjižnica Radenci.

 

2.1. ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

Organigram

SVET ZAVODA
Predstavniki občin ustanoviteljic
Mojca Marovič (predsednica), Ingeborg Ivanek, Ksenija Bevk, Alenka Moravec
Predstavnika uporabnikov
Lidija Kocuvan, Alenka Regoršek (namestnica predsednice)
Predstavnik delavcev
Katarina Rauter

DIREKTORICA
Andreja Vučak Hribar

SPLOŠNE SLUŽBE
Simona Pörš (računovodstvo/administracija), Marija Križan (vzdrževalka)

ENOTA KNJIŽNICA (vodja Andreja Vučak Hribar)
Katarina Rauter, Gorazd Hibler, Janja Kreslin Rauter, Martina Marušič, Tanja Škrilec Švegl, Damjan Žmavc

ENOTA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH (vodja Tamara Duh)
Tamara Duh, Lucija Lešnjak, Maja Kohek 

 

2.2. KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Ime in priimek: Andreja Vučak Hribar
Delovno mesto: direktorica
Naziv: bibliotekarka
Naslov: Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona
Telefon: 02 564 87 11
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:
Ime in priimek: Branka Snoj
Zunanji pooblaščenec: Odvetnica Branka Snoj
Naslov: Linhartova c.13, 1000 Ljubljana
Telefon: 031 77 77 95
E-pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

2.3. SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

a) Državni predpisi

 b) Druge povezave na državne registre:

c) Področna zakonodaja:

d) Pravilniki, uredbe, odredbe, sklepi:

e) Kolektivne pogodbe:

f) Pravni akti zavoda:

Razpisi: 

/

Povezava na državni register predpisov in register predpisov Evropske unije

2.4. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

/

2.5. SEZNAM SPREJETIH IN PREDLAGANIH PROGRAMOV, STALIŠČ,MNENJ, ANALIZ ALI DRUGIH POMEMBNIH DOKUMENTOV

 

2.6. KATALOG VRST JAVNIH STORITEV, KI JIH ORGAN VODI OZIROMA ZAGOTAVLJA SVOJIM UPORABNIKOM

Enota knjižnica izvaja in omogoča naslednje storitve:

18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
68.200 Dajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
85.590 Drugje nerazvrščenoizobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
91.011 Dejavnost knjižnic.

Enota izobraževanje odraslih izvaja in omogoča naslednje storitve:

70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.300 Prevajanje in tolmačenje
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
85.310 Srednješolsko splošno izobraževnje
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.421 Višješolsko izobraževanje
85.422 Visokošolsko izobraževanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

2.7. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, KI JIH UPRAVLJA ORGAN

Evidenca o zaposlenih delavcih in zunanjih sodelavcih
Evidenca o stroških dela
Evidenca o izrabi delovnega časa
Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
Evidenca o usposabljanju za varno delo, požarno varnost in preizkusih praktičnega znanja
Evidenca videoposnetkov
Zbirka podatkov o uporabnikih knjižnice
Zbirka podatkov o udeležencih izobraževanja
Zbirka podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja in projektov, izdanih spričevalih in drugih listinah

2.8. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INAFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.lu-gradgona.si
Fizični dostop: Ob delavnikih, v času uradnih ur, v prostorih Javnega zavoda Knjižnica Gornja radgona, Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona.

Postopek dostopa je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22)

Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno, vendar pa ima pravico do pravnega varstva le prosilec, ki je zahtevo na uradno osebo podal pisno. Za zahteve prek elektronskega naslova se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis. Elektronska pošta se šteje za ustno zahtevo, razen v primeru, ko zahteva vsebuje elektronski podpis. Prav tako se za ustno šteje tudi zahteva, podana po telefonu.

V kolikor pri zahtevi za informacije javnega značaja ne gre za izjeme iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja, uradna oseba ugodi vaši zahtevi. Vpogled v informacijo javnega značaja je brezplačen. Posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije pa se zaračuna v skladu s stroškovnikom, sprejetim v skladu z Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/22)

Če je zahteva zavrnjena, ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, postopek pa se vodi v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Zoper odločbo pooblaščenca je možen upravni spor.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:
- informacije o tečajih
- informacija o ceni tečajev
- informacije o preverbi listin o zaključku šolanja

5. STROŠKOVNIK IN CENIK
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Podajanje informacij o zahtevani informaciji javnega značaja je brezplačno.
Cenik javnega zavoda - knjižnica, izobraževanje odraslih

 

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information